REGULAMIN

§1

Regulamin określa zasady i warunki przebiegu KOROWODU w Warszawie, zwanego dalej „Korowodem” oraz sposoby zachowania się jej uczestników, podczas trwania i przebiegu Korowodu w celu zapewnienia bezpieczeństwa organizatorom Korowodu, jego uczestnikom oraz wszystkim osobom, uczestniczącym w Korowodzie, w dniu 02.05.2019 r.

§2

Uczestnikiem Korowodu może być każda osoba, która popiera idee zgodne z postulatami Korowodu.

§3

W Korowodzie mogą wziąć udział m.in.:
1) osoby uczestniczące poruszające się pieszo – zwane dalej „Osobami Uczestniczącymi”,
2) pojazdy samochodowe – zwane dalej „Lawetami”,
3) osoby odpowiedzialne za opiekę nad przebiegiem Korowodu, wystawione przez organizatorów Korowodu, zwane dalej „Obsługą”.

§4

Osoby Uczestniczące mają prawo w szczególności do:
1) przebywania na terenie Korowodu, obejmującym wydzieloną część pasa jezdni oraz chodnika,
2) bezpłatnego uczestniczenia w części muzycznej, przemówieniach i konferencjach prasowych odbywających się podczas Korowodu,
3) rozdawania materiałów promocyjnych i informacyjnych dotyczących imprez odbywających się w ramach Korowodu
4) korzystania z pomocy Obsługi w razie wystąpienia takiej potrzeby,
5) zgłaszania Obsłudze zauważonych nieprawidłowości z prośbą o interwencje.

§5

Osobom Uczestniczącym zabrania się, w szczególności:
1) przekraczać wyznaczone przez służby porządkowe linie ograniczające teren Korowodu,
2) podchodzić do Platform znajdujących się w ruchu na odległość mniejszą niż 4 m z przodu i 4 m z tyłu i 3 m z boku,
3) rozdawać bądź sprzedawać na terenie Korowodu materiałów promocyjnych, które nie zostały zaakceptowane przez Organizatora,
4) wnosić na teren Korowodu materiałów niebezpiecznych, narkotyków, broni, cieczy zabronionych oraz cuchnących lub mogących narazić inne  Osoby Uczestniczące na zabrudzenie lub niebezpieczeństwo,
5) eksponować banerów, flag, balonów i innych gadżetów w sposób zagrażający innym uczestnikom Korowodu,
6) głosić podczas Korowodu hasła i treści nie znajdujących pokrycia w ideach Korowodu lub godzących w imię osób trzecich,
7) zachowywać się w sposób naruszający prawo lub sprzecznych z zasadami współżycia społecznego,
8) używać środków odurzających i substancji psychotropowych, pod groźbą wezwania odpowiednich służb porządkowych, mundurowych lub całkowitego usunięcia z uczestnictwa w Korowodzie.

§6

1. Do obsługi Korowodu należą osoby wyznaczone przez organizatora Korowodu.
Obsługa posiada odpowiednie identyfikatory lub strój umożliwiający ich identyfikację przez Osoby Uczestniczące w Korowodzie.
2. Obsługa Korowodu jest odpowiedzialna za przydzielone przez organizatora zadania.
3. Decyzje podejmowane przez obsługę Korowodu w zakresie jej zadań nie podlegają dyskusji ani nie mogą być kwestionowane przez Osoby Uczestniczące, o ile nie są sprzeczne z prawem powszechnie obowiązującym, w tym zakresie.
4. Każdy członek obsługi Korowodu posiada komplet informacji na temat Korowodu.
5. Obsługa Korowodu odpowiada za kontakt pomiędzy organizatorem Korowodu, Osobami Uczestniczącymi a służbami porządkowymi i medycznymi.
6. Obsługa Korowodu po zauważeniu łamania niniejszego Regulaminu przez uczestników korowodu ma prawo:
1) nakazać zaprzestania łamania regulaminu Korowodu,
2) nakazać opuszczenie terenu Korowodu,
3) zwrócić się o pomoc do służb miejskich lub innych służb porządkowych.

§7

Lawety jadące w kolumnie marszowej Korowodu, obowiązane są do umieszczenia czytelnego oznaczenia przynależności do Korowodu w sposób wskazany przez organizatora.

§8

1. Lawetą jest pojazd samochodowy dopuszczony do udziału w Korowodzie przez organizatora na podstawie stosownej umowy.
2. Każda Laweta posiadać musi identyfikator wydany przez organizatora Korowodu oraz, jeżeli jest to wymagane, stosowny identyfikator, wydawany przez odpowiednie służby.
3. Laweta może posiadać własne nagłośnienie muzyczne, oraz wystrój i obsługę.
Na platformie mogą znajdować się banery reklamowe sponsorów Korowodu, o ile umowa z organizatorem nie stanowi inaczej.
4. Właściciel Lawety ma obowiązek wyznaczyć jedną osobę prowadzącą platformę o następujących obowiązkach, tj.:
a) dostosowanie prędkości Lawety do tempa marszu uczestników Korowodu,
b) nadzorowania obsługi Lawety, w tym osób odgradzających Osoby Uczestniczące od Lawety,
c) kontroli liczby Osób Uczestniczących na Lawecie w celu zapewnienia im stosownego bezpieczeństwa,
d) zmiany prędkości bądź trasy Lawety na żądanie obsługi Korowodu bądź odpowiednich służb porządkowych,
e) właściciel Lawety zobowiązany jest do wyznaczenia minimum czterech osób, które podczas przemieszczania się platformy będą odgradzać ją od uczestników Korowodu w odległościach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

§9

Organizatorzy Korowodu zastrzegają sobie prawo do odmowy wpuszczenia na teren Korowodu oraz usunięcia z terenu korowodu osób lub Lawet, co do których istnienie uzasadnione podejrzenie, że ich obecność może narazić Osoby Uczestniczące na niebezpieczeństwo, lub które nie spełniają warunków umowy zawartej z Organizatorem lub nie przestrzegają niniejszego Regulaminu.

§10

Osoba Uczestnicząca, wchodząc na teren Korowodu przyjmuje postanowienia niniejszego Regulaminu za obowiązujące oraz zobowiązuje się do podporządkowania się im jak i decyzjom Obsługi i przedstawicieli Służb Porządkowych Korowodu podczas trwania Korowodu.